Inici -> Ajuntament -> Junta de govern local -> Competències

Competències

Es deleguen en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions següents que, de conformitat amb l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, corresponen a aquesta Alcaldia segons els preceptes de la llei esmentada que se citen en cada cas:

 1. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat (article 21.1.f), d'acord amb les determinacions següents:
  • L'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (ADO) de despeses que corresponguen al desenvolupament normal del pressupost, corresponents a les factures rebudes pels serveis d'Intervenció, l'import de les quals no excedesca del que assenyala la legislació sobre contractació administrativa per a la modalitat de contracte menor.
  • En general totes les despeses que es deriven de l'execució del pressupost excepte les que expressament es reserva aquesta Alcaldia i que es relacionen a continuació:
   • El reconeixement d'obligacions les fases AD de les quals estiguen aprovades prèviament, com ara les relatives a personal, certificacions d'obres i factures derivades de contractes, subministrament d'energia elèctrica, aigua, gas, així com a la prestació de serveis telefònics a les distintes dependències i instal·lacions de l'Ajuntament.
   • Les relatives a nòmines i assistència mèdica farmacèutica del personal, pensions, cotitzacions a la Seguretat Social i qualsevol altra despesa del capítol I del pressupost.
   • Les de tributs, preus públics, cànons, devolucions i semblants d'administració, cobrança i exaccions, així com contribucions.
   • Les d'interessos, amortitzacions, comissions i la resta de despeses financeres, així com les que s'originen a causa de l'abonament d'interessos produïts pels comptes bancaris de titularitat municipal.
   • Les aportacions a entitats o institucions de què l'Ajuntament forme part (FVMP, FEMP, consorcis, mancomunitats, etc.).
   • Les indemnitzacions dels membres de tribunals de proves selectives de persones convocades per la corporació.
   • Les indemnitzacions per raó del servei meritades pel personal de la corporació.
   • Les relatives a la concessió d'ajudes econòmiques individuals en concepte d'emergència social, així com la concessió d'ajudes individuals en concepte d'ajuda a domicili.
   • Ajudes de caràcter benèfic, sempre que la seua quantia, per persona o entitat o any, no excedesca de 300 euros.
   • Les relatives a honoraris tècnics de taxació de béns, redacció de projectes, direcció d'obres i semblants.
   • Excepcionalment, les de distints serveis municipals sempre que no excedesquen de 3.000 euros per factura o document substitutiu i no puguen diferir-se fins a la reunió de la Junta de Govern Local; en aquest cas se n¿ha de justificar la urgència.
   • L'aprovació de les bases i la concessió de les subvencions (nominatives i en règim de concurrència competitiva) i dels premis, així como l'aprovació de la justificació dels mateixos, en els temes assenyalats en la Llei 38/2003 general de subvencions i la resta de normativa de desplegament.
   • L'aprovació de la sol·licitud de subvencions a altres administracions públiques, i l'aprovació de la justificació de subvencions rebudes.
   • L'aprovació i justificació dels pagaments a justificar regulats en l'article 190 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2014, de 5 de març, desenvolupat pels articles 69 a 72 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
   • L'aprovació dels expedients de devolució d'avals i fiances.
   • L'aprovació del pressupost de les festes patronals de Sant Pasqual Baylón i Mare de Déu de Gràcia.
 2. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves de selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball (article 21.1.g).
 3. L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística.
 4. L'atorgament de les llicències, tret que les lleis sectorials ho atribuesquen expressament al Ple (article 21.1.q), a excepció d'aquelles obres assenyalades a l'article 20.2-e) i 21.2-b) de les Normes Urbanístiques del PGMOU (obres menors, tancats, grues, canalitzacions, tendals, etc.) i llicències d'ocupació.
 5. La resolució d'expedients de responsabilitat patrimonial.
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es