Inici -> Àrees -> Policia Local -> Informació útil per al ciutadà

Preguntes més freqüents

1.- Volem fer una excursió tipus passeig amb xiquets i volem que ens acompanye la Policia Local, què he de fer?

Directrius que s'han de seguir en l'eixida amb bicicletes per part de grups

  1. L'acompanyament per part d'aquesta Policia Local es farà dins del terme municipal de Vila-real, en aplicació directa de la normativa que regula l'àmbit d'actuació de les policies locals.
   En el supòsit d'haver d'eixir del terme municipal de Vila-real i voler protecció policial, s'haurà de contactar amb l'ajuntament corresponent i sol·licitar la col·laboració oportuna. En cas de ser denegada, els responsables valoraran la decisió a prendre.
  2. Per part de la Policia Local de Vila-real es destinaran dos agents motoristes, un dels quals anirà davant del grup obrint l'excursió i l'altre darrere, tancant el grup.
  3. Obligació de:
   • Els conductors i, si és el cas, els ocupants de bicicletes estaran obligats a utilitzar adequadament cascos de protecció quan circulen per vies interurbanes.
   • Els ciclistes podran circular en paral·lel, en columna de a dos, apropats a la vora tot el possible i s'hauran de col·locar en filera en trams sense visibilitat.
   • Haurà d'acompanyar-los un vehicle de seguiments, el qual circularà per la vorera d'emergència, portarà en la part superior un panell rectangular amb fons groc sobre el qual destaque el senyal triangular de perill ciclistes i la llegenda CICLISTES.
   • Tots els vehicles que circulen entre la posta i l'eixida del sol han de portar encés l'enllumenat corresponent. Les bicicletes, a més, estaran dotades dels elements reflectors degudament homologats. Quan siga obligatori l'ús de l'enllumenat, els conductors de bicicletes portaran col·locada alguna peça reflectora si circulen per via interurbana.
  4. Recomanacions:
   • Per cada 10 alumnes hauria d'haver-hi una persona responsable que els acompanye en l'excursió (exemple: 50 xiquets/5 monitors).
   • Després de l'excursió hauria d'anar un vehicle de suport amb capacitat suficient per a ubicar a aquells alumnes i les seues corresponent bicicletes, quan per qualsevol incidència no pogueren continuar l'excursió (es podria aprofitar el mateix cotxe de seguiment, a què es fa referència en el punt 3).
   • Portar un farmaciola de primers auxilis.
   • S'ha de comentar als alumnes la possibilitat de portar un equip de reparació per a xicotetes avaries.

2.- M'he comprat una bicicleta amb pedaleig assistit. Tinc obligació d'assegurar-la?

Aquests vehicles no es troben entre els vehicles obligats a assegurar-se, per la qual cosa no hi ha obligació legal d'assegurar-los.

3.- Tinc obligació de portar armilla reflectora en la meua moto?

Estan obligats els conductors de turismes, autobusos, automòbils destinats al transport de mercaderies, de vehicles mixtos, de conjunts de vehicles no agrícoles. Per tant, l'obligació no es refereix als conductors de motos.

4.- És obligatori portar un parell d'ulleres de recanvi en el meu vehicle?

No hi ha obligació de portar ulleres de recanvi, si bé entenem que seria recomanable.

5.- Tinc un quad matriculat com a vehicle automòbil, he de portar casc?

Si, és obligatori tant en vies urbanes com interurbanes, en aplicació de l'article 118 del Reglament general de circulació.

6.- Quin tipus de certificat necessite per a estar exempt de portar el cinturó de seguretat per raons mèdiques?

El certificat es troba regulat en l'Ordre ministerial de 8 de febrer de 1993 i estableix que en l'esmentat certificat haurà de constar el període de validesa, estar firmat per un facultatiu col·legiat en exercici i portar un determinat símbol.

7.- En el cas que una persona major d'edat i passatgera d'un vehicle no porte el cinturó de seguretat, a qui es denunciarà?

En compliment del que disposa l'article 72.1 de la Llei de seguretat viària, el passatger és autor del fet que consisteix a no utilitzar el seu cinturó de seguretat. Per aquest motiu, el butlletí de denúncia es formularà contra el passatger, mai contra el conductor.

8.- Puc conduir motocicletes amb el permís de conduir de la classe B?

Segons el Reglament general de conductors (art. 6.4), les persones que estiguen en possessió del permís de conduir de la classe B en vigor, amb una antiguitat superior als tres anys, podran conduir dins del territori nacional les motos la conducció de les quals autoritza el permís de la classe A1.

9.- És obligatori per als ciclistes portar casc?

En les vies interurbanes, cal utilitzar un casc homologat o certificat per a anar amb bicicleta. Si portem una criatura en la cadireta, aquesta també ha d'anar amb casc. Per ara, les úniques excepcions d'aquesta obligació són: quan se circule per rampes ascendents prolongades, en condicions extremes de calor, quan es participe en competicions o quan estiguem exempts per un certificat mèdic oficial.

10. Voldria saber com s'utilitzen els triangles de senyalització de perill.

Estan obligats a portar un joc de 2 triangles de presenyalització de perill tots els vehicles a motor, excepte les motocicletes. Es col·loquen un davant i un altre darrere, a uns 50 metres de distància del vehicle, visibles des de 100 metres, excepte en vies de sentit únic o de més de tres carrils en les quals és suficient col·locar els de la part posterior.

11. És delicte conduir sense permís o llicència de conduir?

Des del dia 1 de maig de 2008, està en vigor l'article 384: «El que conduïra un vehicle de motor o ciclomotor en els casos de pèrdua de vigència del permís o llicència per pèrdua total dels punts assignats legalment, serà castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de dotze a vint-i-quatre mesos i treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies. Les mateixes penes s'imposaran a qui realitzara la conducció després d'haver sigut privat cautelarment o definitivament del permís o llicència per decisió judicial i a qui conduïra un vehicle de motor o ciclomotor sense haver obtingut mai permís o llicència de conducció.»
Per tant, no serà delicte quan la retirada siga administrativa, excepte el cas abans mencionat d'haver esgotat els punts assignats legalment.

12. Han de passar la ITV els ciclomotors?

Sí, han de passar ITV ordinària; està prevista la revisió cada 3 anys, si bé la seua entrada en vigor dependrà de cada una de les comunitats autònomes. La Comunitat Valenciana ha previst l'inici de les primeres inspeccions del 21 de setembre de 2008 al 21 de gener de 2009 (Decret 64/2007).

13. Que he de fer per a registrar un casal o penya?

La inscripció en aquest registre s'haurà de sol¿licitar per persona major d'edat mitjançant la presentació de:

 • a) Un certificat emés per tècnic municipal, el qual haurà d'acreditar que es compleixen les condicions mínimes exigibles d'habitabilitat i seguretat, i s'haurà d'indicar així mateix l'aforament del local.
 • b) Relació d'usuaris del local, amb autorització paterna en cas de ser menors d'edat.
 • c) Contracte d'arrendament on es permeta aquest ús del local o bé autorització expressa del propietari, o en cas que el sol¿licitant siga el propietari del local, escriptura de propietat.

14.- Els conductors de bicicletes han de circular per la vorera d'emergència?

En el cas que no hi haja via o part d'ella destinada especialment a la seua circulació, circularan per la vorera d'emergència de la seua dreta si fóra transitable i suficient, si no ho fóra, utilitzaran la part imprescindible de la calçada. En els descensos prolongats amb revolts, quan per raons de seguretat es permeta, els conductors de bicicletes podran abandonar la vorera d'emergència i circular per la part dreta de la calçada que necessiten.

15.- Es permet la circulació en posició paral·lela dels conductors de bicicletes?

Els conductors de bicicletes podran circular en columna de a dos, s'hauran de vorejar tot el possible a l'extrem dret de la via i s'hauran de col·locar en filera:
- en trams sense visibilitat
- quan formen aglomeracions de trànsit

16.- En quines situacions els conductors de bicicletes gaudeixen de prioritat de pas respecte als vehicles de motor?

- Quan circulen per un carril bici, pas per a ciclistes o vorera d'emergència degudament senyalitzats.
- Quan per a entrar en una altra via el vehicle de motor gire a dreta o esquerra, en els supòsits permesos, i hi haja un ciclista en les seues proximitats.
- Quan circulant en grup, el primer haja iniciat ja l'encreuament o haja entrat en una glorieta.
En els altres casos caldrà ajustar-se al que disposen les normes generals sobre prioritat de pas entre vehicles.

17.- Necessita la bicicleta algun dispositiu d'enllumenat en el cas de circulació entre la posta i eixida del sol?

Sempre que els conductors de bicicletes circulen entre l'ocàs i l'eixida del sol o a qualsevol hora del dia en els túnels, passos inferiors i trams de via afectats pel senyal de túnel, hauran d'instal·lar en les seues bicicletes els següents dispositius d'enllumenat:

 • Caràcter obligatori: llum de posició davantera (blanca) i posterior (roja), catadiòptric posterior no triangular (roig).
 • Caràcter opcional: catadiòptrics en els rajos de les rodes i en els pedals.

Així mateix, quan circulem davall les condicions descrites en el primer paràgraf d'aquesta qüestió, els conductors de bicicletes hauran de portar alguna peça reflectora que permeta els conductors i la resta d'usuaris distingir-los a una distància de 150 metres, si circulen per via interurbana.

18.- Elements de protecció: la utilització del casc

Els conductors de bicicletes i, si escau, els ocupants estaran obligats a utilitzar cascos de protecció homologats d'acord amb la legislació vigent, quan circulen per vies interurbanes, excepte en els supòsits següents:
- En rampes ascendents prolongades (+ 7 % desnivell)
- En condicions extremes de calor (+ 25º C)
- Per raons mèdiques, acreditades mitjançant justificant d'exempció
- Els ciclistes professionals en entrenament, que es regiran per les seues normes

19.- Transport de persones amb bicicletes que, per construcció, no puguen ser ocupades per més d'una persona, quins requisits han de respectar-se?

Es permet transportar un menor de fins a 7 anys d'edat, en un seient addicional degudament homologat, sempre que el conductor siga major d'edat.

20.- Transport de mercaderies amb bicicleta, què disposa la norma legal a aquest efecte?

La càrrega transportada amb la bicicleta haurà d'estar disposada i, si fóra necessari, subjecta de tal forma que no puga:
- Arrossegar, caure totalment o parcialment o desplaçar-se de manera perillosa
- Comprometre l'estabilitat de la bicicleta
- Produir pols, soroll o molèsties que puguen ser evitades
- Ocultar els dispositius d'enllumenat o senyalització i les advertències manuals dels seus conductors
Amb caràcter general la càrrega no sobreeixirà de la projecció en planta del vehicle, no obstant en el cas de mercaderies indivisibles, aquesta podrà sobreeixir lateralment fins a 0,50 m a cada costat de l'eix longitudinal de la bicicleta. No podrà sobreeixir per la seua banda anterior, es permet fins a 0,25 m per la part posterior. En aquest cas haurà de senyalitzar-se correctament la mercaderia mitjançant el senyal v-20 i, en condicions meteorològiques o ambientals que disminuesquen la visibilitat o entre la posta i eixida del sol, haurà d'afegir-se una llum roja.

21.- Està el conductor d'una bicicleta obligat a sotmetre's a les proves legalment establides per a la detecció d'intoxicació alcohòlica?

Amb el requeriment previ per part dels agents de l'autoritat encarregats de la vigilància del trànsit, els conductors de bicicletes hauran de sotmetre's a les citades proves en els casos següents:
- quan es troben implicats directament com a presumptes responsables d'un accident de circulació.
- en cas de conduir amb símptomes evidents o manifestacions que presumesquen que ho fa davall la influència de begudes alcohòliques.
- quan siguen denunciats per la comissió d'alguna infracció tipificada en el Reglament general de circulació.
- en cas de realització de controls preventius d'alcoholèmia ordenats per l'autoritat competent.

22.- Quina taxa d'alcohol estableix la norma per als conductors de bicicletes?

Els conductors de bicicletes no podran circular per les vies objecte de l'àmbit d'aplicació de la LTCVMSV, amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,5 g/l, o d'alcohol en aire expirat superior a 0,25 mg/l.

23.- En el cas que el conductor d'una bicicleta tinga una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,60, o en sang superior a 1,2 g/l estaríem davant d'una conducta punible d'acord amb l'art. 379 del vigent Codi Penal?

La conducció de vehicle de motor o ciclomotor es presumeix com un element imprescindible per a subsumir l'esmentada conducta dins de l'art. 379 del CP. Com la bicicleta no posseeix consideració de vehicle de motor o ciclomotor, en cas de superar les esmentades taxes d'alcohol, estaríem davant d'una conducta atípica d'acord amb el CP, sense perjudici de derivar en infracció administrativa molt greu.

24.- Què ocorre en el cas que el conductor d'una bicicleta es negue a la realització de les proves de detecció alcohòlica legalment establides, a requeriment, ajustat a dret, d'un agent de l'autoritat encarregat de la vigilància del trànsit?

Estaríem davant de la comissió d'una infracció administrativa molt greu, ja que al no estar davant d'un vehicle de motor o ciclomotor MAI incorreríem en la conducta delictiva prevista en l'art. 383 del CP.

25.- En cas de ser sancionat en ferm en via administrativa per la comissió d'infraccions que comporten la detracció de punts de l'autorització administrativa per a conduir, s'aplica la pèrdua de punts als conductors de bicicletes?

Com l'exercici de la conducció de bicicletes no exigeix autorització administrativa que faculte als seus conductors per a tal activitat, en cap cas s'aplicarà la sanció de pèrdua de punts en el permís de conducció que tinga la persona interessada.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es