Inici -> Àrees -> Transparència -> Indicadors de transparència

Indicadors de transparència

L'organització no governamental Transparència Internacional (http://www.transparencia.org.es) va publicar l'any 2008 el primer Índex de Transparència dels Ajuntaments, amb l'objectiu d'avaluar la transparència i obertura informativa dels principals municipis de l'Estat en base a un llistat de 80 indicadors homologats, dividits en sis àrees diferenciades. En aquest apartat del web, l'Ajuntament de Vila-real ofereix la ciutadania un accés ràpid i directe a la relació d'indicadors i la informació que acredita el seu compliment.

A) INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)

1. Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'ajuntament (6)

1. S'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde/essa i dels regidors/es de l'ajuntament (mínim de 4 línies cadascun).

2. S'especifiquen les adreces electròniques de l'alcalde/essa i dels regidors/es de l'ajuntament.

3. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde/essa (en un apartat específic del web).

4. Es publica de forma completa la Relació de llocs de treball (RLT) de l'ajuntament.

5. Es publica en un apartat específic del web la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança de l'ajuntament i l'import individual o col·lectiu de les seues retribucions (no es valorarà un enllaç general a la RLT global de l'ajuntament).

6. Es publica l'oferta pública d'ocupació de l'ajuntament, i el seu desenvolupament i execució (si últimament no n'hi haguera hagut, s'indicarà expressament en el web).

2. Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'ajuntament (6)

7. S'especifiquen els diferents òrgans de govern i les seues respectives funcions (incloses, en el seu cas, juntes de districte o de barris).

8. S'especifiquen les dades bàsiques d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços als seus webs (si l'ajuntament no tinguera aquests organismes, s'indicarà expressament en el web). -> No existeixen òrgans descentralitzats.

9. Es publica de forma completa la Relació de llocs de treball (RLT) o plantilles de personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals i s'indiquen, de forma expressa, els càrrecs de confiança que hi ha (si l'ajuntament no tinguera aquests organismes, s'indicarà expressament en el web).

10. Està aprovada i es publica l'Agenda Local 21 i el Pla Estratègic (o mapa estratègic) Municipal.

11. Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'ajuntament.

12. Es publica l'inventari de béns i drets de l'ajuntament.

3. Informació sobre normes i institucions municipals (6)

13. Ordres del dia previs dels plens municipals.

14. Actes íntegres dels plens municipals.

15. Acords complets de les juntes de govern i les actes íntegres quan actuen per delegació del Ple.

16. Es poden seguir en directe en el web i queden emmagatzemats els vídeos dels plens municipals.

17. Existeix i es publica un codi ètic o de bon govern de l'ajuntament (preferentment adaptat al codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP).

18. Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç als seus continguts) que afecten l'ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.).

B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)

1. Característiques de la pàgina web de l'ajuntament (2)

19. S'ha implantat un portal (o secció específica) de transparència en el web de l'ajuntament.

20. Existeix un buscador intern clarament visible en el web de l'ajuntament.

2. Informació i atenció al ciutadà (9)

21. Es pot veure en la portada d'inici el mapa del web de l'ajuntament.

22. Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions (almenys el nombre de preguntes rebudes i de les respostes).

23. Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb l'adreça, els horaris d'atenció al públic i els enllaços a les seues pàgines web i adreces electròniques.

24. Es publica el catàleg actualitzat dels procedimients administratius de la seua competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu i, si escau, formularis associats, en què s'especifiquen aquells susceptibles de tramitació electrònica.

25. S'informa en el web sobre situació i talls en el trànsit i incidències en els serveis municipals.

26. Es recull en el web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) al municipi.

27. Es contempla en el web municipal un espai perquè els grups polítics municipals expressen les seues opinions i propostes.

28. Es contempla en el web un espai reservat per a les diferents associacions de veïns del municipi i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes associacions.

29. Existeixen en el web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials.

3. Grau de compromís envers la ciutadania (5)

30. Existeix i es publica un reglament de participació ciutadana (si no existeix, s'indicarà expressament en el web).

31. Existeixen i s'informa sobre els consells municipals i altres canals de participació ciutadana (fòrums ciutat, consells socials d'Urbanisme¿) i es publiquen els seus acords, informes o propostes (si no n'hi ha, s'indicarà expressament).

32. Es possibiliten les suggerències i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i pressupostos municipals.

33. Existeix i s'informa sobre una/es carta/es de serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos que s'hi estableixen.

34. Existeixen i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació de serveis (si no s'han realitzat enquestes, s'indicarà expressament en el web).

C) TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA i FINANCERA (11)

1. Informació comptable i pressupostària (5)

35. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple o per la Junta de Govern, alcalde o regidor delegat.

36. Es publiquen els pressupostos dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic del web); (si l'ajuntament no tinguera aquests organismes, s'indicarà expressament en el web).

37. Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (si no n'hi haguera, s'indicarà expressament en el web). -> L'Ajuntament de Vila-real no està sotmés a informe de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, el seu pressupost no excedeix del límit previst.

38.* Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / drets reconeguts nets totals).

39. Capacitat o necessitat de finançament en terminis d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).

2. Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (6)

40. * Ingressos fiscals per habitant (ingressos tributaris / núm. habitants).

41.* Despesa per habitant (obligacions reconegudes netes /núm. habitants).

42.* Inversió per habitant (obligacions reconegudes netes (cap. VI i VII) / núm. habitants).

43.* Període mitjà de cobrament (drets pendents de cobrament (cap. I a III) x 365 / drets reconeguts nets).

44. Es publiquen els informes trimestrals relatius a las mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (article 16.7 Ordre ministerial HAP/2012/2015) (Si no n'hi haguera, s'indicarà expressament en el web).

3. Transparència en els deutes municipals (1)

45. Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seua evolució en comparació amb exercicis anteriors.

D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS (4)

1. Procedimients de contractació de serveis (2)

46. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic en el web per a aquesta informació).

47. Es publiquen les actes de les meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic en el web per a aquesta informació).

2. Subministraments i costos dels serveis (2)

48. Es publica la llista i la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'ajuntament.

49. Es publica informació sobre el cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics.

E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)

1. Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics (6)

50. Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que el detallen.

51. Es publiquen les polítiques i programes de l'ajuntament relatius a medi ambient, així com els seus informes de seguiment.

52. Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament en el web).

53. Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats.

54. Es publica informació precisa dels convenis urbanístics de l'ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.

55. Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl (Normativa, plànols)

2. Anuncis i licitacions d'obres públiques (3)

56. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic en el web).

57. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obras públiques més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en el web).

58. Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic en el web) (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en el web).

3. Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions (2)

59. Es publica la llista d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques (mitjançant un enllaç directe i específic en el web).

60. Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants.

4. Obres públiques, urbanisme i infraestructures (4)

61. S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que està en curs (objectius de l'obra i responsable municipal; contractista responsable; import pressupostat; període d'execució).

62. Es difon periòdicament (almenys semestralment) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.) (mitjançant un enllaç directe i específic en el web).

63. Inversió en infraestructures per habitant (despeses de l'exercici (executades) en inversió (capítol 6) en infraestructures / núm. habitants).

64. Proporció d'ingressos d'urbanisme: ingressos derivats d'urbanisme / ingressos totals (s'indicaran en el web els conceptes inclosos com a ingressos urbanístics: llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.)

F) INDICADORS NOVA LLEI DE TRANSPARÈNCIA (AL) (16)

1. Planificació i organització de l'ajuntament (3)

65. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua execució.

66. Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar els responsables dels diferents òrgans, així com les seues funcions i relacions de dependència.

67. Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i d'intervenció, una vegada són definitius (si no hi haguera hagut informe d'aquest tipus, s'indicarà expressament en el web).

2. Contractes, convenis i subvencions (6)

68. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals, en el seu cas, s'haja publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic en el web).

69. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats (mitjançant un enllaç directe i específic en el web).

70. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic en el web).

71. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procedimients prevists en la legislació de contractes del sector públic (mitjançant un enllaç directe i específic en el web).

72. Es publica la relació de convenis subscrits, amb menció de les parts firmants, el seu objecte i, en el seu cas, les obligacions econòmiques convingudes (mitjançant un enllaç directe i específic en el web).

73. Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

3. Alts càrrecs de l'ajuntament i entitats participades (3)

74. Es publiquen les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i, en el seu cas, dels directors generals) de l'ajuntament i pels màxims responsables de les entitats participades (mitjançant un enllaç directe i específic en el web).

75. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes amb ocasió de l'abandonament del càrrec (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en el web).

76. Es publica el Registre d'interessos d'activitats i béns dels alts càrrecs de l'ajuntament (contemplat en la Llei de bases del règim local).

4. Informació econòmica i pressupostària (3)

77. Es publica la relació d'immobles (oficines, locals, etc.) tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i adscrits a l'ajuntament.

78. Es publiquen els pressupostos de l'ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

79. Es publiquen els comptes anuals/compte general de l'ajuntament (balanç, compte del resultat economicopatrimonial, memòria i liquidació de pressupost).

80. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), tant els de l'ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es