Inici -> Vols ser policia?

Vols ser policia?

Vols ser policia local?

tornar Imprimir

Sant Miquel 07

Ingressa en la Policia Local de Vila-real 
T'oferim:

Una professió de futur que et permet continuar formant-te i accedir a les diferents categories professionals.

Una professió amb múltiples oportunitats de treballar en el que més t'agrada: Trànsit, Barri, Atestats, Unitat Rural, Unitat de Resposta Policial, Medi Ambient ...

Una professió de servei i ajuda a la resta
Persones al servei de les persones


          Policia Local de Vila-real: "més prop de tu"

Les persones que aspiren a ingressar en els cossos de Policia Local hauran de reunir, com a mínim i en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'acompliment de funcions públiques per sentència ferma ni estar separat o separada del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
c) No tenir antecedents penals.
d) Estar en possessió del títol de batxillerat o, si escau, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o tenir complides les condicions per a obtenir-lo, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
e) Tenir almenys divuit anys d'edat i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
f) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
h) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant disposició reglamentària de la persona titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. Aquests quadres d'exclusions mèdiques no podran suposar, en cap cas, discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
i) Tenir una alçada mínima d'1,65 metres en el cas dels homes, i d'1,58 metres en el cas de les dones.

 Procés selecitu:

 • Presentació d'instàncies i abonament dels drets d'examen
 • Primer: Proves d'aptitud física: de caràcter obligatori i eliminatori
  a) Mesura d'alçada:
  La valoració de la prova serà d'apte o no apte.
  b) Exercicis físics:
  Consistirà a superar les proves d'aptitud física que posen de manifest la capacitat per a l'acompliment del lloc de treball, el contingut i les marques mínimes del qual s'especifiquen en l'annex III d'aquestes bases.
  Els exercicis físics es realitzaran sota l'exclusiva responsabilitat de les persones que prenguen part en aquests. Les persones aspirants que hi participen hauran de presentar-se amb la indumentària esportiva adequada. Abans del començament de la prova s'aportarà el certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria de què es tracte, així com que no hi haja impediment o incapacitat per a l'accés a la funció pública. El certificat tindrà una validesa de 90 dies a comptar des de l'endemà a la seua expedició.
  La qualificació d'aquest exercici serà apte/a o no apte/a, s'hauran de superar com a mínim quatre de les proves per a ser qualificat apte/a.
 • Segon: Prova psicotècnica: de caràcter obligatori i eliminatori
  Constarà de dos exercicis de test de personalitat, un dirigit a avaluar trets de la personalitat general, indicadors de desajustament o inadaptació i un altre dirigit al mesurament de les conductes relacionades amb l'activitat laboral, segons preveu l'article 7 del Decret 153/19, el desenvolupament del qual s'efectuarà segons els criteris previstos en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, de la Generalitat Valenciana, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i reconeixement mèdic (O. 23-11-05/L).
  La qualificació d'aquest exercici serà apte/a o no apte/a.
  Tercer: Altres exercicis
  a) Exercici escrit de preguntes amb respostes alternatives sobre els programes o temaris, obligatori i eliminatori.
  Consistirà a contestar correctament per escrit, un qüestionari de 75 preguntes amb quatre respostes alternatives, només una d'elles correcta, en un temps d'una hora i trenta minuts, sobre els temes relacionats en els grups I al IV, tots dos inclusivament, del temari que s'indica en l'annex IV d'aquestes bases. La correcció d'aquest test es realitzarà tenint en compte la fórmula següent:
  A - (E/n-1) R = --------------- x 10 N
  R: resultat. A: encerts. E: errors. N: nombre de preguntes. n: nombre de respostes alternatives
  La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts, i s'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 punts per a superar-lo.
  b) Exercici pràctic, obligatori i eliminatori
  Consistirà a resoldre per escrit durant un temps màxim d'una hora, un cas pràctic relacionat amb el temari recollit en l'annex IV d'aquestes bases. L'exercici serà exposat en sessió pública davant l'òrgan tècnic de selecció, que podrà formular les preguntes que considere oportunes. Es podran acompanyar o fixar sobre plànol que aporte el Tribunal de les actuacions policials. Es valorarà la claredat d'idees i el coneixement sobre el supòsit exposat. La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts, i per a superar l'exercici s'haurà d'obtenir un mínim de 5 punts.
  c) Coneixements del valencià, obligatori i no eliminatori
  Consistirà a traduir del valencià al castellà, i viceversa, sengles textos proposats per l'òrgan tècnic de selecció immediatament abans de la realització de l'exercici, en un temps de trenta minuts. Aquest exercici es qualificarà de 0 a 4 punts.
  d) Entrevista personal, obligatòria i no eliminatòria, semiestructurada, objectiva i desenvolupada sota un guió estandarditzat elaborat per l'òrgan tècnic de selecció.
  La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 3 punts.
  e) Reconeixement mèdic
  Consistirà a superar un reconeixement mèdic, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques contingut en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV núm. 5148, de 2 de desembre de 2005). La qualificació d'aquesta prova serà apte/a o no apte/a.
 • Els aspirants que superen la fase d'oposició, hauran de superar el curs bàsic de formació (700 hores lectives) en l'Institut Valencià de Seguretat Pública (IVASP) situat a l'Eliana
 • Una vegada finalitzat el curs bàsic, continuaran en període de pràctiques, durant 2 mesos a l'Ajuntament sota la supervisió del cap de la Policia Local corresponent
 • Finalitzat el període de pràctiques i superat tot el procés, seran nomenats per l'alcalde, funcionaris de carrera com a agents de la Policia Local

Aquesta informació és un resum de les bases corresponents a l'última oferta d'ocupació en aquest Ajuntament. Per a un coneixement complet, consulteu la legislació corresponent.

Destaquem
App Banner Sala de prensa Bústia Ciutadà Venta d'entrades Accés a la seu electrònica interior Banner Cita Previa
Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es