Inici -> Àrees -> Policia Local -> Funcions de la Policia Local

Funcions de la Policia Local

Principals funcions de la policia local

tornar Imprimir

Les principals funcions que corresponen a la POLICIA LOCAL, tant en matèria administrativa com judicial, s¿estableixen bàsicament en la LLEI ORGÀNICA DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT 2/86 i en la LLEI DE BASES DE RÈGIM LOCAL:

La LOFCS, en l¿article 53, indica que:

 1. Els cossos de Policia Local han d¿exercir les funcions següents:
  • Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar o custodiar els seus edificis i instal·lacions
  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d¿acord amb el que estableixen les normes de circulació
  • Instruir atestats per accident de circulació dins del nucli urbà
  • Policia administrativa, quant a les ordenances, els bans i la resta de disposicions municipals dins de l¿àmbit de la seua competència
  • Participar en les funcions de policia judicial, en la forma establerta en l¿article 29.2 d¿aquesta llei
  • La prestació d¿auxili, en els casos d¿accident, catàstrofe o calamitat pública, per mitjà de la participació, en la forma prevista en les lleis, en l¿execució dels plans de Protecció Civil
  • Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendesquen a evitar la comissió d¿actes delictius en el marc de col·laboració establert en les Juntes de Seguretat
  • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l¿Estat i amb la policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l¿ordre en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això
  • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això

La LRBRL, en l'article 25, indica:

  1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribuesquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu aquest article.
  2. El municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, les matèries següents:

   a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.

   b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

   c) Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.

   d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seua titularitat.

   e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

   f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.

   g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

   h) Informació i promoció de l'activitat turística d'interés i àmbit local.

   i) Fires, abastiments, mercats, llotges i comerç ambulant.

   j) Protecció de la salubritat pública.

   k) Cementeris i activitats funeràries.

   l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.

   m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.

   n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.

   ñ) Promoció al seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es