Inici -> Àrees -> Participació ciutadana -> Agenda Urbana Espanyola

Agenda Urbana Espanyola

Agenda Urbana Espanyola

Logos Next Generation EU + Pla Recuperació Transformació Resiliència

En 2015, la ONU va aprovar la Agenda 2030 sobre el Desenrotllament Sostenible. L'Agenda conta amb 17 Objectius de Desenrotllament Sostenible (ODS), que inclouen des de la eliminació de la pobresa fins el combat al canvi climàtic, la educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats, respecto a aquestes, el ODS 11 persegueix ciutat més sostenibles, inclusives, segures i resilients.

En aquest context, l'Agenda Urbana Espanyola és un marc estratègic que detalla els principis, objectius, criteris i pautes d'actuació que permetran aconseguir un desenvolupament urbà sostenible, que oriente els esforços que es facen en matèria de desenvolupament urbà als principis i objectius establerts tant en l'Agenda Urbana de les Nacions Unides com en l'Agenda Urbana Europea.

Les entitats locals, segons l'Agenda Urbana Espanyola, ocupen un lloc privilegiat al recaure en les mateixes les principals decisions que dissenyen, ordenen i gestionen els models urbans i protagonistes del desenvolupament en un marc més sostenible, per a polítiques urbanes.

L'Ajuntament de Vila-real ha sigut seleccionat per la Subdirecció de Polítiques Urbanes de la Direcció General d'Agenda Urbana i Arquitectura del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en la convocatòria d'ajudes per a la elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana, amb càrrec als fons europeus de recuperació.

Aquestes ajudes responen al programa d'ajudes inclòs en:

- Component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) denominat "Implementació de l'Agenda Urbana Espanyola: Pla de rehabilitació i regeneració urbana"
- Reforma 01: Implementació de l'Agenda Urbana Espanyola
- Inversió 06: Programa d'ajudes per a la elaboració de Projectes Pilot de Plans d'acció Local de la AUE
- Fites i Objectiu CID: Elaboració de, al menys, 100 projectes pilot de Plans d'acció de l'Agenda Urbana Espanyola per al quart trimestre de 2022.
-BDNS: 583366

Davant aquest escenari i vista la insuficiència de medis personals i materials en els que conta l'Ajuntament i la impossibilitat de contractar nou personal a la plantilla municipal per limitacions pressupostàries, l'Ajuntament de Vila-real té la necessitat de contractar els servicis necessaris per a la correcta elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola.

Els contractes s'emmarcaran en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya aprovat definitivament per l'Acord del Consell de Ministres del 13 de juliol de 2021 sobre la base de la proposta aprovada per la Comissió Europea el 16 de juny de 2021, i es desenvoluparà de conformitat amb les bases regulades per l'Ordre TMA/957/2021, del 7 de setembre, per la que s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a la obtenció de les subvencions i el procediment de concurrència competitiva.

Es regularan també pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de febrer de 2021, pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la resta de normativa que ho desenvolupe. En particular, hauran de ser tingudes en compte les mesures previstes en el citat Reglament dirigides a evitar la doble financiació (article 9); les mesures contra el frau, corrupció i conflicte d'interessos [(article 22.2.b)]; les mesures per al registrament de les dades dels beneficiaris en una base de dades única [(article 22.2.d)]; la subjecció als controls dels organismes europeus [(article 22.2.e)]; la obligació de conservació de la documentació [(article 22.2.f)] i les normes sobre comunicació i publicitat, d'acord amb el previst en l'article 34.

Les empreses contractades garantirà el respecte al principi de «no causar un perjuri significatiu» (DNSH), així com el compliment de la metodologia de seguiment de les ajudes conforme al previst en el PRTR, en l'article 5.2 del Reglament (UE) número 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell del 12 de febrer de 2021, i la seua normativa de desenvolupament, en particular les vinculades al compliment de fites i objectius. En particular es complirà amb la Comunicació de la Comissió Guia tècnica 2021/C 58/01, sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjuri significatiu», així com el requerit en la Decisió de Execució del Consell relativa a la aprovació de la avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya (CID), i les condicions de l'etiquetat climàtic i digital.

A mesura que vaja avançant el projecte, s'anirà informant sobre les necessitats de contractació per part de l'Ajuntament.

En l'actualitat, l'Ajuntament de Vila-real té la necessitat de contractar els següents serveis corresponents als Codis CPV:

72212224-5
79952000
7222400
7222400
79822500-7
79961000
72224000

El conjunt de criteris d'avaluació de les diferents ofertes rebudes seran criteris econòmics, de temporalitat, criteris socials, criteris de juís de valors degudament explicats en la memòria corresponent.

Aquells que reuneixen els requisits necessaris per a contractar amb l'Ajuntament de Vila-real, i assumeixen explícitament la totalitat dels requeriments corresponents per a donar compliment a les exigències derivades de les ajudes de Agenda Urbana Espanyola i presenten comunicació electrònica per registre d'entrada en tal sentit per a inscriure's com eventuals prestadors des erveis en relació amb el CPV publicitat, en el que el moment s'haja de procedir a la tramitació de la contractació se'ls remetrà notificació electrònica per a que coneguen l'apertura del període de presentació d'ofertes i, en el seu cas, presenten les seues propostes en temps i forma indicades.

Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 547 000 | Fax: 964 547 032
Correu electrònic: atencio@vila-real.es

Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es